با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ساعد پشت سیم کش ایستاده

ساعد پشت سیم کش ایستاده. نمای جانبی
ساعد پشت سیم کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید