فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دست معکوس

پشت بازو سیم کش دست معکوس. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دست معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید