با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دست معکوس

پشت بازو سیم کش دست معکوس. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دست معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید