با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو سیم کش دست صاف خوابیده

پشت بازو سیم کش دست صاف خوابیده. نمای جانبی
پشت بازو سیم کش دست صاف خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید