با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خارج پا سیم کش ایستاده

خارج پا سیم کش ایستاده. نمای جانبی
خارج پا سیم کش ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید