با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت هالتر

اسکوات اسپلیت هالتر. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید