فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لیفت مرده روی رک

لیفت مرده روی رک. نمای جانبی
لیفت مرده روی رک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید