فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو هالتر خوابیده. نمای جانبی
پشت بازو هالتر خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید