با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات هالتر از جلو

اسکوات هالتر از جلو. نمای جانبی
اسکوات هالتر از جلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید