فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات هالتر عمیق

اسکوات هالتر عمیق. نمای جانبی
اسکوات هالتر عمیق. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید