با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر به عقب و جلو

لانگز پا هالتر به عقب و جلو . نمای جانبی
لانگز پا هالتر به عقب و جلو . نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید