با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز پا هالتر به عقب و جلو متناوب

لانگز پا هالتر به عقب و جلو متناوب. نمای جانبی
لانگز پا هالتر به عقب و جلو متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید