فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کشش جناغی چنبری گردن ایستاده

کشش جناغی چنبری گردن ایستاده. نمای جانبی
کشش جناغی چنبری گردن ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید