با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا با لمس شانه مخالف متناوب

حالت شنا با لمس شانه مخالف متناوب. نمای جانبی
حالت شنا با لمس شانه مخالف متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید