با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس پا دستگاه نشسته پا باز

پرس پا دستگاه نشسته پا باز. نمای خلفی
پرس پا دستگاه نشسته پا باز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید