با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زانو بالا درجا

زانو بالا درجا. نمای جانبی
زانو بالا درجا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید