با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا بالا آوردن دست و پای مخالف متناوب

حالت شنا بالا آوردن دست و پای مخالف متناوب.نمای جانبی
حالت شنا بالا آوردن دست و پای مخالف متناوب.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید